Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych i przetwarzania w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu www.kamieniarstwo.com.pl Administratora.
 2. Użytkownikiem w rozumieniu Polityki Prywatności jest osoba fizyczna składająca zapytanie lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Gran-Pol s.c Tadeusza Kościuszki 5, 58-260 Bielawa, NIP : 882-15-07-796
 4. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: granpol@kamieniarstwo.com.pl
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

 

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisu www.kamieniarstwo.com.pl Administratora oraz obsługi jego zapytania lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji/oferty handlowej.
 2. Podanie przez Użytkownika serwisu www.kamieniarstwo.com.pl kontaktowego numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w §2.punkcie 1.
 3. Podanie przez Użytkownika kontaktowego adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w §2.punkcie 1,
 4. Wyrażenie zgody użytkownika przez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może uniemożliwić Administratorowi obsługę zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy przez użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom:partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy, takie jak na przykład: firma księgowa.

 

 1. Gromadzone przez Administratora na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują wszystkie lub część z wymienionych poniżej danych:
  dane Użytkownika:
  imię i nazwisko użytkownika,
  numer telefonu kontaktowego użytkownika,
  adres e-mail do kontaktu z użytkownikiem,
  adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług Administratora,
  adresy IP użytkownika.
 2. Zakres przetwarzania danych użytkownika, o których mowa w §3 punkcie 1. obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 3. Na stronie internetowej www.kamieniarstwo.com.pl działa automatyczny system, pozwalający monitorować zachowania użytkownika oraz dopasować treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z serwisem www.kamieniarstwo.com.pl każdy z użytkowników może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw.
 4. Administrator serwisu www.kamieniarstwo.com.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu www.kamieniarstwo.com.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ i rodzaj urządzenia, na którym użytkownik korzysta z serwisu, rozdzielczość ekranu urządzenia, kraj użytkownika/lokalizację, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do potrzeb użytkownika.
 5. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem danych cookies jest Google Inc z siedzibą w USA).
 6. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień plików cookies użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 8. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu www.kamieniarstwo.com.pl
 9. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - poprawy swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - przenoszenia swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. Aby skorzystać powyższych uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres mailowy: granpol@kamieniarstwo.com.pl
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, jednakże przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania lub zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji lub oferty handlowej.

 

Administrator serwisu www.kamieniarstwo.com.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników nie dłużej, niż jest to niezbędne do wykonania obsługi złożonego zapytania lub zamówienia przez użytkownika, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane użytkownika przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń przez Administratora. W każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami danych użytkownika, uszkodzeniem danych użytkownika lub ich zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych użytkownika tylko i wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych użytkownika, dochowania należytej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych osobowych użytkownika.
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych użytkownikach oraz zapewnić środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
 6. zapewnienia aby urządzenia,systemy informatyczne oraz telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych użytkowników, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.